Privacy Verklaring Poelman BV

De merken HABOOB, PS Poelman en POSH by Poelman zijn schoenen labels en  onderdeel van Poelman B.V., hierna te noemen “wij”

Adres: Professor Asserweg 4, 5144 NC Waalwijk

Telefoon: 0031 (0)416-568 001

Wij verkopen onze schoenencollectie via deze webshop rechtstreeks aan consumenten. Voor onze verkoop en dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties waaronder bijvoorbeeld ons moeder- of zusterbedrijf. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en nemen daarbij de privacywetgeving in acht.

In deze privacy statement leggen wij u graag uit wat wij precies met verkregen persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.

Wij verwerken persoonsgegevens bij de verkoop van onze schoenen, om diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u schoenen of andere items bij ons koopt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

·         Geslacht;

·         Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;

·         E-mailadres

·         Marketing Voorkeuren

·         Gegevens over uw activiteiten op onze website;

·         Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

·         Internetbrowser en apparaattype;

·         IP-adres;

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

·         Leveren van de door u gekochte schoenen, producten en/of gevraagde diensten;

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

·         U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;

·         Afhandelen van een betaling;

·         Verzenden van onze nieuwsbrief;

·         Aanbieden van andere producten die voor u interessant zouden kunnen zijn;

·         Onderzoek naar klanttevredenheid;

·         U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

·         Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

·         Volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;

·         Interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Poelman en verbetering van producten en diensten;

·         Nakomen van wettelijke verplichtingen;

·         Werving en selectie (sollicitatie)

Wij baseren onze verwerkingen op de volgende grondslagen:

·         Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

·         Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

·         Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

·         Toestemming: wij kunnen persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Poelman bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens bewaren conform de fiscale bewaartermijn van minimaal 7 jaar, tenzij op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;

Derde partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren;

Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.

Verwerking binnen de EU

Wij zijn een organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over de geografische grenzen heen reiken. Gezien het internationale karakter van de diensten die door ons worden verleend, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Poelman zorg dragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.

 

Direct marketing

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketingdoeleinden mogen worden gebruikt. Bij nieuwe klanten zullen wij vooraf toestemming aan u vragen voor het benaderen in verband met marketingdoeleinden.

 

Gebruik social media

Op de website van —NAAM WEBSITE--- zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram en Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken technische en functionele cookies. Technische cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, om een account aan te maken of om bijvoorbeeld in te kunnen loggen. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Wij gebruiken sessiecookies. Door middel van een sessie worden statusgegevens en voorkeuren gedurende een bepaalde sessie opgeslagen, waardoor u bijvoorbeeld tijdens een sessie ingelogd blijft. Wij werken daarnaast met permanente cookies. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek van onze website en kan onze website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wij gebruiken ook re-targeting cookies. Met behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend websitebezoek weer opgeroepen.

 

Wij maken tevens gebruik van analytische cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder “Gebruik social media” is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Al onze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij maken gebruik van een cookiebot. Deze tool is AVG-proof. Op de cookiepagina kunt u zien welke cookies geplaatst zijn, waar deze voor worden gebruikt, welke persoonsgegevens worden verzameld en wat de vervaldatum is. De cookies worden pas geplaatst indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren en toch van onze website gebruik te maken. U kunt daarnaast het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, dan wel herroepen door de browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Poelman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@hellohaboob.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons via CS@poelmanbv.com.

 

Aanpassing Privacy Statement

Wij hebben het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van Poelman  gepubliceerd. 

 

Vragen en Contact:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze customer service door te mailen naar, CS@poelmanbv.com.